Rheilffordd y Trallwng a Llanfair Caereinion

Taith ddwyffordd 16 milltir drwy gefn gwlad hyfryd Canolbarth Cymru ar drên stêm lein gul, ffordd wych o wylio’r byd yn mynd heibio.

Rheilffordd y Trallwng a Llanfair Caereinion

Fe’i hagorwyd ym 1903 er mwyn cysylltu tref farchnad y Trallwng â chymuned wledig Llanfair Caereinion. Bellach mae’r rheilffordd gul sydd ond 2 troedfedd 6 modfedd o led, a’i drên stêm yn darparu gwasanaeth twristiaeth i bawb yn y teulu a chwa o awyr iach o brysurdeb bywyd bob dydd. AMSERLENNI

Stêm sy’n tynnu y rhan fwyaf o’r trenau, un ai gan un o’r locomotifau gwreiddiol neu un o dramor. Hefyd, mae’r cerbydau’n arbennig; daw’r rheini a ddefnyddir yn rheolaidd o wledydd Hwngari ac Awstria gyda mynediad at y seddi caeedig drwy falconi agored - ffordd hyfryd o wylio’r byd yn mynd heibio.

Mae’r rheilffordd yn rhedeg rhwng y Trallwng a Llanfair Caereinion. Mae’r daith 8 milltir i Lanfair Caereinion yn cymryd 45 munud felly does neb ar ruthr! Dyma’r ffordd yr oedd eich hen gyndeidiau yn teithio, ac ail-grewyd hyn ichi ei fwynhau heddiw.

Dewisodd adeiladwyr gwreiddiol y rheilffordd sy’n cysylltu ffermwyr lleol gyda thref farchnad y Trallwng, led o 2 droedfedd 6 modfedd. Mae hyn yn caniatáu cromliniau tyn a graddiannau serth fel y gall y rheilffordd deithio ar draws tirlun tonnog y rhan brydferth hon o ganolbarth Cymru.

Efallai y gwelwch chi grëyr glas, hwyaden ddanheddog, cnocell y coed neu foncath. Mae’r trên yn rhedeg drwy ystâd Powis lle gellir gweld ffesantod a cheirw ac amrywiaeth eang o flodau gwyllt. Mae’r lein yn dilyn dyffryn afon, yn cordeddu o gwmpas melin ac yn llifo drwy ganol ffermydd.

Oedwch am fwyd a diod oer neu boeth, brechdanau, cawl neu ddetholiad o gacennau cartref a hufen iâ yn Ystafell De Llanfair Caereinion. Mae’r ystafell de ar agor i bawb pan fo’r trenau’n rhedeg, ac ar ddiwrnodau eraill dewisol yn ystod yr haf. Hefyd, mae’r siop anrhegion yn Sgwâr y Gigfran, y Trallwng yn gwerthu diodydd poeth ac oer.

Ceir siopau anrhegion llawn cynnyrch yng ngorsafoedd y Trallwng a Llanfair Caereinion, sy’n gwerthu anrhegion, llyfrau ar reilffyrdd a DVDs i bobl o bob oed.

Rheilffordd y Trallwng a Llanfair Caereinion map
01938 810441
Rheilffordd y Trallwng a Llanfair Caereinion

The Station
Llanfair Caereinion
Welshpool
Powys


SY21 0SF

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Mae gorsaf Sgwâr y Gigfran y Trallwng tua milltir o orsaf y brif lein (yr Amwythig - Machynlleth - Aberystwyth/Pwllheli). Dylai teithwyr sy’n cyrraedd ar y trên fynd ymlaen tuag at ganol y dref ac yn syth ymlaen ar y groesfan. Tu hwnt i’r fan hon mae’r ffordd yn dechrau dringo, cyn esgyn yn y pen draw yn ôl i gylchdro Sgwâr y Gigfran.

Ar fws
O’r Amwythig, mae bws yr X75 yn aros wrth y Swyddfa Bost yn y Trallwng ac mae gorsaf Sgwâr y Gigfran yn daith gerdded 15 munud.

Mewn Car
Mae’r ddwy brif orsaf yn gyfagos a phriffordd yr A458.
Mae gorsaf Sgwâr y Gigfran y Trallwng (Cod Post Sgwâr y Gigfran yw SY21 7LT) ar ochr orllewinol y dref (dilynwch yr arwyddion brown neu A458 Machynlleth/Dolgellau).
Mae gorsaf Llanfair Caereinion (Cod Post SY21 0SF) ar ochr ddwyreiniol y dref. O’r dwyrain (pen y Trallwng) ar yr A458, mae’r orsaf ar y llaw chwith yn fuan ar ôl yr arwydd cyflymder 30mya. O’r gorllewin, ewch yn eich blaen ar hyd yr A458 a dilynwch yr arwyddion brown.

Parcio
Ceir meysydd parcio yn Sgwâr y Gigfran y Trallwng a’r terminws yn Llanfair Caereinion. Nid oes yr un cyfleuster parcio yn y gorsafoedd canolradd.

Ymweld Gwefan