Rheilffordd Treftadaeth Eryri

Rheilffordd fechan yw Rheilffordd Treftadaeth Eryri sy’n cynnig rhywbeth at ddant pobl o bob oed, ym mhob tywydd, beth bynnag fo’u diddordeb.

Rheilffordd Treftadaeth Eryri

Mae’r trenau’n cael eu gweithredu gan locomotifau stêm hanesyddol neu drenau diesel ddoe a chanddynt gerbydau traddodiadol pren. Y nod yw ail greu naws hen Reilffordd Eryri yn y 1920au. AMSERLENNI

Taith fer o Borthmadog i Ben y Mount yw’r daith ar y trên a gwahoddir teithwyr ifanc i helpu’r giard i weithredu’r pwyntiau a’r signalau, tra bod y locomotif yn teithio o gwmpas y trên. Ar y daith yn ôl, mae’r trên yn aros yn Fferm Gelert lle gwahoddir teithwyr i fynd ar y rheilffordd miniatur ac i ymweld â’r amgueddfa sydd wedi ennill gwobrau.

Mae’r rheilffordd ym Mhorthmadog, ar ochr arall y ffordd i orsaf rheilffordd y brif lein a chroesfan, gyferbyn â Gwesty’r Queens. Ceir maes parcio am ddim yno.

Mwynhewch brofiad gwerth chweil:

• Dringwch at y plât metel ar lawr caban trên stêm locomotif go iawn

• Eisteddwch yng nghaban siynt ddiesel bychan a gweithredwch y rheolyddion

• Dringwch i gaban un o locomotifau diesel lled cul fwyaf erioed i’w adeiladu

• Rhowch gynnig ar ein gêm siyntio

• Profwch y trên sy’n dianc!

Dysgwch am hanes Porthmadog a’i fasnach mewn llechi, llongau ac adeiladu llongau, am y rheilffyrdd lled gul a’r fasnach ategol oedd yn gwasanaethu’r diwydiannau hyn.

Dysgwch am y personoliaethau sy’n gyfrifol am ei ddatblygiad.

Dysgwch am y rheilffyrdd cynnar ym Mhorthmadog, cyn dyddiau locomotifau stêm.

Dysgwch rywbeth am stori gymhleth Rheilffordd Eryri a’i ragflaenwyr.

Dysgwch am y defnydd ehangach o reilffyrdd lled cul ledled y byd.

Edrychwch ar y casgliad o locomotifau a cherbydau sy’n cynnwys sawl arteffact pwysig o’r Rheilffordd Eryri gwreiddiol ym 1922. Bydd criw'r trên yn falch i ateb pob cwestiwn sydd gennych!

Ymhen tua hanner awr, bydd y trên yn dychwelyd i Borthmadog. Os hoffech ail-fyw’r profiad, mae tocynnau’n ddilys drwy’r dydd. Manteisiwch ar damaid o fwyd a diod yn Ystafell De Russell a phorwch yn siop y swfenîrs, y llyfrau a’r modelau.

Rheilffordd Treftadaeth Eryri map
01766 513402
Rheilffordd Treftadaeth Eryri

Tremadog Road
Porthmadog


LL49 9DY

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Caiff gorsaf reilffordd prif lein Porthmadog ei gwasanaethu gan drenau o Firmingham, yr Amwythig, Machynlleth, y Bermo a Phwllheli ar hyd Lein Arfordir y Cambrian. Ceir golygfeydd gwych oddi arni.

Ar fws
Mae’r arosfannau bws agosaf yn agos i orsaf y brif lein reilffordd, ac mae bysiau lleol Sherpa’r Wyddfa a bysiau TrawsCymru, hefyd yn cysylltu â Chaernarfon, Blaenau Ffestiniog, Beddgelert, Bangor ac Aberystwyth.

Mewn Car
Rydym ar yr A4871, offer Llywio â Lloeren LL49 9HT.
O Gaernarfon, Beddgelert neu rywle yn y gogledd, anelwch am Borthmadog. Wrth i chi gyrraedd y dref, mae’r rheilffordd yn union ar y chwith cyn y groesfan reilffordd. Os ydych yn mynd heibio Tesco, rydych wedi mynd yn rhy bell.
O Griccieth, Pwllheli, Traeth Morfa Bychan a Pharc Gwyliau Greenacres, trowch i’r chwith i’r Stryd Fawr, heibio Tesco, ac mae’r rheilffordd ar y dde, heibio’r groesfan reilffordd.
O Ddolgellau a’r de, dilynwch yr A487 ar hyd ffordd osgoi Porthmadog tuag at Bwllheli, yna ewch ar y ffordd osgoi at y cylchdro cyntaf. Trowch i’r chwith tuag at ganol tref Porthmadog ac mae’r rheilffordd yn union ar y chwith cyn y groesfan reilffordd.

Parcio
Mae yna faes parcio am ddim i gwsmeriaid, ond gall brysuro. Mae yna faes parcio talu ac arddangos cyfnod hir yr ochr arall i’r ffordd.

Ymweld Gwefan